piątek, 30 sierpnia 2019

Witamy w nowym roku szkolnym 2019/2020!

  JUŻ PO WAKACJACH! 

P O Z O S T A Ł Y   T Y L K O   w s p o m n i e n i a!
W I T A M Y   w  N O W Y M   R O K U   S Z K O L N Y M   2019/2020   N A U C Z Y C I E L I   MATEMATYKI  i ich   U C Z N I Ó W, życząc jednocześnie   DUŻO   ZDROWIA,  POMYŚLNOŚCI i samych szczęśliwych dni  RADOŚCI!!!

W imieniu członków Koła Pomorskiego SNM - Zarząd Koła Pomorskiego SNM:
K. Kiepiela, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska i W. Tomalczyktekst: J. Sikorska
foto: link, link, link