poniedziałek, 21 stycznia 2019

XXVIII KRAJOWA KONFERENCJA Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki w O p o l u coraz bliżej NAS!!!ZAPRASZAMY WIĘC N A U C Z Y C I E L I MATEMATYKI-PASJONATÓW do udziału w XXVIII KK SNM pod hasłem "M a t e m a t y k a  p r z y s z ł o ś c i ą", która rozpocznie się w dniu 08.02.2019 roku w OPOLU-STOLICY polskiej piosenki

D O Ł Ą C Z C I E   D O   N A S!

Zarząd Koła Pomorskiego SNM:
K. Kiepiela, W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska
Tekst: J. Sikorska
Foto: link


poniedziałek, 14 stycznia 2019

Powitanie!

W i t a m y w naszym KOLE POMORSKIM SNM kolejne KOLEŻANKI -

Elżbietę z Gdańska i Justynę z Wejherowa 

i zapraszamy do udziału w 28 KK SNM w OPOLU oraz w naszych spotkaniach Koła Pomorskiego SNM. 

Zarząd K.POM.SNM:
K. Kiepiela, W. Tomalczyk, J. Sikorska, M. Glosa, H. Dąbrowska
Tekst: J. Sikorska
Foto: link

środa, 2 stycznia 2019

ROK JUBILEUSZOWY!!!

Witamy w ROKU JUBILEUSZOWYM POLSKIEJ MATEMATYKI 2019r

MIŁO POINFORMOWAĆ NAUCZYCIELI MATEMATYKI, że w dniu 20 grudnia 2018 r. S E N A T RP  na wniosek PTM podjął UCHWAŁĘ ustanawiającą rok 2019 ROKIEM MATEMATYKI. Dla przypomnienia w dniu 02.04.1919r. w KRAKOWIE powstało TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE, które przekształciło się w POLSKIE TOWARZYSTWO MATEMATYCZNE, którego 100-lecie działalności należy uczcić w sposób szczególny jubileuszowy, włączając do wspólnej zabawy "FRAKTAL na 100-lecie" również swoich uczniów. Wprowadzając uczniów i studentów w konstruowanie FRAKTALI, którego twórcą był też POLSKI MATEMATYK WACŁAW SIERPIŃSKI wykażemy jednocześnie, że FRAKTALE mają zastosowanie w życiu codziennym i można ich dostrzec m.in. w przyrodzie i architekturze.