piątek, 29 marca 2019

Kolejne gratulacje!!!

G R A T U L U J E M Y SUKCESÓW! 
w KONKURSIE  K u r a t o r y j n y m    z       M A T E M A T Y K I    FINALISTOM, LAUREATOM i ich N A U C Z Y C I E L O M - członkom KOŁA POMORSKIEGO S N M z G I Ż Y C K A ! ! !

F I N A L I S C I:
  1. Julia Ciesińska ucz.kl.3 Gimn. n-l mgrJolanta Cichocka
  2. Krzysztof Akanowicz ucz.kl 3 Gimn. n-l mgr Nadzieja Kondak
  3. Patryk Wisniewski ucz.kl.8 Szk.Podst.nr 7 n-l mgr Janina Markowska-Wróbel
  4. Ewelina Olchówka-ucz.kl.8 Szk.Podst.nr 3 n-l mgr Ewa Ładna 
 oraz 5-ciu LAUREATÓW z kl.8 Szk.Podst.nr3 uczniów mgr Ewy Ładnej
  1. Magdalena Bieleniewicz
  2. Małgorzata Borkowska
  3. Bartosz Górny
  4. Wojciech Grodzki
  5. Bartłomiej Modzolewski
oraz LAUREAT kl.7 Szk.Podst.nr 4 - K a m i l S t e m p l e w s k i n-l mgr Barbara Ejsmont


K o l e j n e SUKCESY i GRATULACJE ! 

TO JEST NAJWAŻNIEJSZY SUKCES! GRATULUJEMY UCZNIOM z klasy pierwszej  i drugiej LO nr 3 im. Marynarki Wojennej w Gdyni SUKCESÓW w MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODACH MATEMATYCZNYCH "MATH NABÓJ". DRUŻYNA JUNIORÓW z pierwszej klasy Liceum - drugie miejsce w Europie i p i e r w s z e w P O L S C E!  
DRUŻYNA SENIORÓW z drugie klasy Liceum - 13 miejsce w Europie: Arkadiusz Czarkowski, Kacper Harasimowicz, Gabriel Kicinski, Maciej Raczuk, Michał Uminski. (www.math.naboj.org)

G R A T U L U J E M Y NAUCZYCIELOWI!
Profesorowi OŚWIATY Wojciechowi Tomalczykowi z ŻYCZENIAMI DALSZYCH SUKCESÓW w przygotowaniach UCZNIÓW do OLIMPIAD, KONKURSÓW i MIĘDZYNARODOWYCH ZAWODÓW MATEMATYCZNYCH!
Ż Y C Z Y M Y Tobie WOJTKU i Twoim UCZNIOM, aby kolejne dni były pomyślne i radosne z dalszymi SUKCESAMI w życiu codziennym! 

W imieniu KOLEŻANEK I KOLEGÓW z Koła Pomorskiego S N M-KOLEŻANKI z ZARZĄDU Koła Pomorskiego SNM: KASIA z MARLENĄ, NINĄ i HELENĄ 
Tekst:J.Sikorska
Foto: link, link, link

czwartek, 28 marca 2019

Kolejne powitanie!

Witamy kolejną KOLEŻANKĘ w Kole Pomorskim S N M 
IWONĘ MODZELEWSKĄ z B r a l i n a  
zapraszając do udziału w NASZYCH ZEBRANIACH i KONFERENCJACH Koła Pomorskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki. ŻYCZYMY TOBIE   I W O N K O dalszej realizacji planów w życiu prywatnym i zawodowym oraz satysfakcji zawodowej w popularyzacji matematyki w życiu codziennym - w imieniu KOLEŻANEK I KOLEGÓW Koła Pomorskiego SNM 

Z A R Z Ą D: Wojtek z Kasią, Niną, Heleną i Marleną

Foto: link

poniedziałek, 25 marca 2019

Powitanie!

WITAMY SERDECZNIE w K o l e P o m o r s k i m S N M sześć KOLEŻANEK z Giżycka - Marzennę, Jolę, Basię, Nadzieję i Janinę oraz Kasię z Węgorzewa . 

Zapraszamy Was na nasze Z e b r a n i a i K o n f e r e n c j e KOŁA POMORSKIEGO S N M i ŻYCZYMY WAM aby w s z y s t k o co piękne i matematycznie wymarzone w Waszym Ż Y C I U zostało S P E Ł N I O N E !

Do zobaczenia !

W imieniu członków Zarządu Koła Pomorskiego SNM: 
Wojtek z Heleną, Marleną, Niną i Kasią 
tekst:J.Sikorska
foto: link

środa, 20 marca 2019

Gratulacje!!!

G r a t u l a c j e dla KOLEŻANEK z Koła Pomorskiego S N M i ich UCZNIÓW LAUREATÓW K O N K U R S U KURATORYJNEGO !
1) Joanny Suchomska z kl. 3 Gimnazjum Szkoły Podstawowej z Oddziałami Gimnazjum im. Jana Sobieskiego w MALBORKU - uczennica mgr Marleny Glosa
2) Marta Zator - kl. 8 Zespół Szkół z CZERNINA, uczennica  mgr Mirosławy Sztandarskiej
3) Zofia Szczekocka  - kl. 3 Gimnazjum nr 24 w Gdyni - uczennica mgr Sylwii Tarała
4) Adam Karaczewski z klasy 8 Szkoły Podstawowej nr 48 w GDYNI - uczeń mgr Iwony Różańskiej.
Adam Karczewski uczestniczył również w zajęciach pozalekcyjnych z matematyki DLA UCZNIÓW SZCZEGÓLNIE ZDOLNYCH - projekt "ZDOLNI POMORZA" - Gdynia, prowadzonych przez SYLWIĘ TARAŁA oraz uczestniczył w zajęciach OLIMPIJSKIEGO KOŁA MATEMATYCZNEGO "P r y m u s" pod kierunkiem profesora oświaty Wojciecha Tomalczyka.
Adam Karczewski znalazł się też na PIERWSZYM MIEJSCU w  Ogólnopolskim KONKURSIE M A K S MATEMATYCZNY.
G R A T U LU J E M Y L A U R E A T O M i W S Z Y S T K I M  NAUCZYCIELOM przygotowującym swoich uczniów do konkursów i życzymy d a l s z y c h  s u k c e s ó w ! ! ! 

W imieniu CZŁONKÓW Koła Pomorskiego SNM - ZARZĄD:
Wojciech Tomalczyk z Katarzyną Kiepielą, Janiną Sikorską, Heleną Dąbrowską, Marleną Glosa 
Tekst: J. Sikorska
Foto: link

niedziela, 3 marca 2019

Wracamy do wspomnień Opolskich!!!

Już po feriach zimowych, czas więc wrócić do wspomnień opolskich z XXVIII Krajowej Konferencji Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki, która odbyła się w dniach 8-11 lutego 2019 roku w Opolu. Bo jest co wspominać!

OPOLE miasto polskiej piosenki przywitało największymi przebojami opolskimi ponad 600 nauczycieli z Polski w pierwszym dniu XXVIII Krajowej Konferencji SNM. Koncert wywołał tak ożywiony nastrój, że na twarzach niektórych nauczycieli znikało zmęczenie. Przecież wielu z nich pokonując setki kilometrów bezpośrednio przybyli na uroczyste rozpoczęcie konferencji.

Dla przypomnienia: podczas UROCZYSTEJ INAUGURACJI XXVIII KK SNM w dniu 8 lutego 2019 roku, która odbyła się w AULI WYŻSZEGO MIĘDZYDIECEZJALNEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO w Opolu również wykład inauguracyjny dr Marka Kaczmarzyka wywołał szczególne zainteresowanie wśród obecnych nauczycieli matematyki.